EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA DLA ROZWOJU OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH POLSKI, CZECH I NIEMIEC

29 maja 2015 r. (9.30 - 16.30) Wrocław


KONFERENCJA BĘDZIE TŁUMACZONA SYMULTANICZNIE NA JĘZYK POLSKI, CZESKI I NIEMIECKISzanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji zarówno pracowników naukowych, doktorantów i studentów, jak i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz innych władz publicznych i urzędów z terenów Dolnego Śląska, Saksonii, Kraju Hradeckiego, Ołomunieckiego, Pardubickiego oraz Libereckiego, jak również wszystkie osoby zainteresowane wskazaną problematyką.

O konferencji

Europejska Współpraca Terytorialna jest kontynuacją wcześniejszych programów współpracy transgranicznej. Stanowiąc jeden z celów unijnej polityki spójności służy wspieraniu idei samorządności oraz wspólnej realizacji projektów o charakterze międzynarodowym w ramach Unii Europejskiej.

Przyczyniając się do rozwoju obszarów nadgranicznych dotyczy przykładowo takich dziedzin, jak gospodarka komunalna, planowanie przestrzenne, transport, usługi zdrowotne, ale również i współpraca urzędów skarbowych. EWT ułatwia ponadto wymianę informacji między urzędami, zdobywanie know-how oraz służy promocji podejmujących ją partnerów. Pozwala to spojrzeć na problematykę Europejskiej Współpracy Terytorialnej z szerszej perspektywy.

Europejska Współpraca Terytorialna spełnia szczególną rolę w obszarze przygranicznym Polski, Czech i Niemiec, gdzie z uwagi na zaszłości historyczne przyczynia się nie tylko do integracji i rozwoju wielokulturowości zamieszkujących te tereny społeczeństw, ale pozwala również na podejmowanie wspólnych działań na rzecz wszechstronnego rozwoju objętych nią obszarów.

Nowy etap rozwoju na styku granic Polski, Czech i Niemiec stanowi tworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej o nazwie EUWT NOVUM sp. z o.o. Jej członkami założycielskimi są: Województwo Dolnośląskie, cztery regiony czeskie: Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj oraz polskie i czeskie części euroregionów Nysa i Glacensis. Z uwagi na bezpośrednią bliskość granicy z Niemcami niezwykle istotne jest wzajemne informowanie oraz budowanie strategicznych kontaktów oraz współpracy ze stroną niemiecką.

Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja będzie stanowiła płaszczyznę wymiany poglądów i doświadczeń, podczas której spotkają się przedstawiciele środowiska naukowego oraz samorządowcy, których cenne doświadczenie praktyczne pozwoli na sformułowanie konstruktywnych wniosków dotyczących stanu i przyszłości EWT oraz EUWT.


Program

Przywitanie gości 9.30 – 10.00

 • Prof. dr hab. Karol Kiczka – JM Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Gromski – Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
 • Prof. dr hab. Adam Błaś – Dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych
 • Andrzej Kosiór – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Prof. dr Frank Nolden – JM Rektor Saksońskiej Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Meißen / Niemcy
  System kształcenia pracowników administracji publicznej w Saksońskiej Wyższej Szkoły Administracji w Meißen


Pierwszy Panel - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Moderator: Paweł Kurant, Kierownik Polsko-Saksońskiego Wspólnego Sekretariatu INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, Centrum Projektów Europejskich

 • 10.10 – 10.30 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – analiza na tle dopuszczalnych prawnych form współpracy transgranicznej – dr Marcin Krzymuski, Universität Viadrina Frankfurt / Oder (Viadrina Center B/Orders in Motion, Centrum Kompetencyjne EUWT)
 • 10.30 – 10.50 EUWT NOVUM jako organizacja Europejskiej Współpracy Terytorialnej na pograniczu polsko-czeskim – Andrzej Kosiór wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
 • 10.50 – 11.10 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z udziałem podmiotów administracji publicznej z Polski na tle pozostałych istniejących EUWT – dr Tomasz Studzieniecki, Akademia Morska w Gdyni

11.10 - 11.40 Dyskusja
11.40 - 12.10 Przerwa na kawęDrugi Panel - Współpraca transgraniczna z perspektywy nauk administracyjnych

Moderator: prof. dr. hab. Bogdan Dolnicki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • 12.10 - 12.30Prawo, polityka i rynek jako determinanty współpracy transgranicznej – dr Renata Kusiak-Winter, Uniwersytet Wrocławski.
 • 12.30 - 13.10 Współpraca transgraniczna z perspektywy praktyków – Czesław Kręcichwost, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Prezes Euroregionu Glacensis oraz Jan Birke Starosta Miasta Náchod
 • 13.10 - 13.30 Uwarunkowania tworzenia i implementacji strategii we współpracy transgranicznej – dr Agnieszka Chrisidu-Budnik, Uniwersytet Wrocławski.

13.30 - 14.00 Dyskusja
14.00 - 14.40 Przerwa obiadowaTrzeci Panel - Wybrane dziedziny współpracy transgranicznej

Moderator: Adriana Skorupska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) w Warszawie

 • 14.40 - 15.00 Transgraniczne dochodzenie należności publicznoprawnych – prof. dr hab. Lidia Klat-Wertelecka, Uniwersytet Wrocławski.
 • 15.00 - 15.20 Międzynarodowa wymiana informacji w sprawach podatkowych – doc. Heike Grassl Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung, Meißen / Niemcy.
 • 15.20 - 15.40 Rozwój regionalny w obszarach przygranicznych z perspektywy edukacji szkolnictwa wyższego Ing. Martin Maštálka, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

15.40 - 16.10 Dyskusja


Miejsce
konferencji

Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, bud. D, ul. Uniwersytecka 7/10, 50-145 Wrocław. sala 2D

Warunki uczestnictwa w konferencji

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie konferencji. Konferencja nie ma charakteru otwartego i uczestnictwo możliwe jest jedynie dla zarejestrowanych uczestników. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 maja 2015 r. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Organizatorzy zapewniają posiłki regeneracyjne podczas przerw kawowych oraz materiały konferencyjne. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu uczestników konferencji i kosztów ich zakwaterowania.

Ilość uczestników limitowana jest ilością miejsc w sali obrad. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane mailem na adres podany przez rejestrującą się osobę.Formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji konferencji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.


Organizatorzy:

 • Instytut Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • Interdyscyplinarne Studenckie Koło Rozwoju Administracji ISKRA

 • Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung, Meißen, Niemcy

 • Universität Viadrina Frankfurt/Oder, Viadrina Center B/Orders in Motion, Centrum Kompetencyjne EUWT

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 • Euroregion Glacensis


Honorowi patroni konferencji:

 • Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Pan prof. dr hab. Włodzimierz Gromski

 • Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski

 • Sächsischer Staatsminister des Innern Herr Markus Ulbig


Organizatorzy konferencji:

Komitet naukowy

 • Prof. Dr hab. Adam Błaś
 • Prof. Dr hab. Jerzy Supernat
 • Dr hab. Jerzy Korczak
 • Dr hab. Magdalena Tabernacka
 • Dr Agnieszka Chrisidu-Budnik
 • Dr Małgorzata Giełda
 • Dr Renata Kusiak-Winter
 • Dr Renata Raszewska-Skałecka

Komitet organizacyjny:

 • Dr Renata Kusiak-Winter - Przewodnicząca komitetu organizacyjnego:
 • Dr hab. Magdalena Tabernacka - Wiceprzewodnicząca komitetu organizacyjnego
 • Dr Małgorzata Giełda - Sekretarz komitetu organizacyjnego

 • Magdalena Abu Gholeh
 • Dominika Cendrowicz
 • Dominik Dymitruk
 • Agnieszka Kuriata
 • Sandra Witeczek
 • Barbara Zyzda


Współfinansowanie konferencji:

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung, Meißen, Niemcy
 • Universität Viadrina Frankfurt/Oder, Viadrina Center B/Orders in Motion, Centrum Kompetencyjne EUWT
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego